SĪKDATNES POLITIKANoteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”


PRĒMĒŠANAS KĀRTĪBA

 

SIA „AADSO” darbinieku amatalgu saraksts

SIA „AADSO” darbinieku amatalgu saraksts 2017

Amatalgu saraksts 2018.gadam

Amatalgu saraksta Grozījumi, spēkā no 01.10.2018

Amatalgu saraksts, spēkā no 01.05.2019