PULKSTENIS

Ulti Clocks content

APTAUJA

Kā mudināt cilvēkus škirot atkritumus?
 

 

 

Par SIA “AADSO” realizējamā projekta atklātā konkursa rezultātiem

Saskaņā ar 10.10.2017. parakstīto līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.2.1.1/17/A/002 starp SIA “AADSO” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek realizēts projekts “Materiāltehniskās bāzes iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai”.

Galvenais projekta mērķis ir ieviest dalītās atkritumu savākšanas pakalpojumus mājsaimniecībām un juridiskām personām vairākos noteiktos maršrutos, kas tiks nodrošināti ar projekta ietvaros iegādāto dalītai atkritumu vākšanai paredzēto specializēto automašīnu. Šī mērķa sasniegšanai SIA “AADSO” 2018.gada 8.martā bija izsludinājusi atklāto konkursu „Specializētās dalītās atkritumu vākšanas automašīnas piegāde projekta  „Materiāltehniskās bāzes iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai” ietvaros”, identifikācijas Nr. SIA AADSO 2018/01.

Saskaņā ar atklātā konkursa nolikumu piedāvājumi bija iesniedzami līdz 03.04.2018. plkst. 10.00 un līdz šim noteiktajam termiņam tika saņemts viens piedāvājums. SIA “AADSO” iepirkumu komisija veica saņemtā piedāvājuma izvērtēšanu un tika pieņemts lēmums slēgt līgumu ar atklātā konkursa uzvarētāju – SIA “Alwark”. SIA “Alwark” piedāvātā līgumcena sastāda 139 900 EUR kopā ar PVN 21%. Pēc atklātā konkursa nosacījumiem specializētās dalītās atkritumu vākšanas automašīnas piegāde jāveic sešu mēneši laikā no līguma noslēgšanas dienas

Projekta Nr.5.2.1.1/17/A/002  “Materiāltehniskās bāzes iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai” kopējās izmaksas sastāda 177 870,00 EUR, no kuriem 47 614,53 EUR jeb 32,39% sedz Kohēzijas fonds, projekta realizācijas kopējais ilgums ir noteikts 18 mēneši no līguma noslēgšanu par projekta realizāciju.


SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” 


 

 

“Cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšana un sākotnējā sabiedriskā apspriešana”
 

Cienījamie "AADSO" klienti!
Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka pielikumā līgumam par atkritumu apsaimniekošanu pievienots izvešanas grafiks, kuru Jūs paši esat pieteikuši. Aicinām ieskatīties tajā un konteinerus un maisus izlikt tieši grafikā norādītajā dienā plkst. 7:00.
ĀRPUS GRAFIKA ATKRITUMI NETIKS IZVESTI!
Ceram uz savstarpēju sapratni.
SIA "AADSO" administrācija.


Уважаемые клиенты "AADSO"!
Обращаем Ваше внимание на то, что в приложении к договору по обхозяйствованию отходов имеется график вывоза, который заявлен Вами. Просим выставлять контейнеры и мешки именно в графике указанные дни к 7:00 часам.
ВНЕ ГРАФИКА ОТХОДЫ ЗАБИРАТЬСЯ НЕ БУДУТ!
Надеемся на взаимопонимание.
Администрация "AADSO"

 


 

Cienījamie Klienti!


Sakarā ar izmaiņām Dabas resursa nodokļu likmē, kura stājas spēkā ar 01.01.2018.

(sk. https://likumi.lv/doc.php?id=124707 Dabas resursa nodokļa likuma 3.pielikums „Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu”)

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, reģ. Nr. 41503029988 informē Jūs, ka

no 2018.gada 01.janvāra :

  1. par 1m3 nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā izmaksas sastādīs EUR 7,58 bez PVN 21%.,  pārējo atkritumu – EUR 9,59 bez PVN 21%.
  2. Atgādinām, ka piegādājot rēķinu pa pastu,  no 01.01.2018. būs jāsedz pasta izdevumi 1,21 eiro. Informējam, ka rēķinu apmaksa skaidrā naudā SIA „AADSO” abonentu nodaļas kasē (Slāvu ielā 6, Daugavpilī) būs bez maksas.
  3. Vēršam uzmanību,  ka maksājumus internetbankā par pakalpojumiem jāveic uz sekojošu bankas kontu, AS „Swedbank”, LV11HABA0551044050235.

Ar cieņu,

SIA „AADSO” administrācija

Kontakttālrunis 65449033, 65449032, mob.29636728, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām

Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā no 01.01.2018.


Sakarā ar izmaiņām Dabas resursu nodokļa likuma likmē par sadzīves atkritumu (sadzīves atkritumi un ražošanas atkritumi, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus) apglabāšanu, no 01.01.2018. visos Latvijas Republikas sadzīves atkritumu poligonos tiks paaugstināta nodokļu likme par sadzīves atkritumu deponēšanu. Nodokļu likmes izmaiņas paredz, ka par vienu tonnu sadzīves atkritumu apglabāšanu no 01.01.2018. tiks piemēroti 35,00 EUR esošo 25,00 EUR vietā.

Sakarā ar augstāk minētajām Dabas resursu nodokļa likmes izmaiņām, no 01.01.2018. palielināsies sadzīves atkritumu un pārējo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā (tarifu aprēķini norādīti zemāk esošajos attēlos).

Atgādinām, ka sadzīves atkritumu un pārējo atkritumu apsaimniekošanas izmaksu kāpums ir saistīts tikai ar Dabas resursu nodokļa likmes palielinājumu, savukārt visas pārējās izmaksu sastādošās komponentes paliks 2017. gada izcenojumu līmenī.

Saskaņā ar 10.10.2017. noslēgto līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.2.1.1/17/A/002 starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” tiek realizēts projekts “Materiāltehniskās bāzes iegāde šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas kapacitātes uzlabošanai”.

Galvenais projekta mērķis ir ieviest dalītās atkritumu savākšanas pakalpojumus mājsaimniecībām un juridiskām personām Daugavpils pilsētā ar vienu specializētu atkritumu savākšanas automašīnu. Projekta īstenošanas termiņš ir 18 mēneši no noslēgtā līguma spēkā stāšanās dienas. Projekta kopējie izdevumi sastāda 177 870,00 EUR, no tiem attiecināmie izdevumi ir 147 000,00 EUR. Projekta īstenošanai Kohēzijas Fonda līdzfinansējums sastāda 54 614,53 EUR.

SIA "AADSO" ir saņēmusi balvu par II vietu "Videi draudzīgāko uzņēmumu" konkursā

„PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRISKO APSPRIEŠANU"


SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” informē, ka ir sagatavojusi iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai (atļaujas saņemšana esošai piesārņojošai darbībai). Iesniegums pieņemts Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē 2013. gada 05. februārī.

Piesārņojošās darbības veids: A kategorija (saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu" 1.pielikuma 5.4. punktu: atkritumu poligoni, kuri var uzņemt vairāk nekā 10 tonnas atkritumu dienā vai kuru kopējā ietilpība pārsniedz 25 000 tonnas, izņemot inerto atkritumu poligonus), atkritumu apglabāšana sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” Daugavpils novadā.

Iekārtas operators: SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, Reģ. Nr. 41503029988, adrese: Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV5403.

Piesārņojošas darbības vieta: Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Cinīši”, „Cinīši”, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV 5442.

Ar sagatavoto iesniegumu var iepazīties:

-          Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV-5401, darba dienās: Pirmdienās  no plkst 830 līdz 1800, Otrdienās – Ceturtdienās  no plkst 830 līdz 1700, Piektdienās no plkst 830 līdz 1600, un mājas lapā internetā: adrese www.vvd.gov.lv.

-          SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” birojā, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpilī, LV5403, darba dienās no plkst: 0800 līdz 1700, un mājas lapā internetā: adrese www.aadso.lv.

-          Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV 5401, darba dienās Pirmdienās  no plkst 830 līdz 1800 , Otrdienās – Ceturtdienās   no 800 līdz 1630, Piektdienās  no plkst 800 - 1530.

Sabiedrība priekšlikumus un ieteikumus atļaujas izsniegšanai rakstveidā var iesniegt Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, vai SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpilī, līdz 2013.gada 06. martam (30 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas).

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2013. gada 14. februārī, plkst. 11:00, Daugavpils pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” konferenču zālē, Saules ielā 5A, Daugavpilī.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvaldē, Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401.”