Par šķiroto atkritumu savākšanu mikrorajonos privātmāju sektorā

SIA “AADSO” atgādina, ka jau no šī gada oktobra Daugavpils pilsētas pašvaldībā privātmāju sektorā ir nodrošināts bezmaksas šķiroto atkritumu savākšanas pakalpojums. Jebkuram klientam mēneša ceturtajā nedēļā, atkarībā no konkrētā mikrorajona apkalpošanas dienas, ir iespēja bez maksas atstāt pretī savam namīpašumam jebkāda izmēra un tilpuma maisu ar mājās sašķirotiem atkritumiem, kas derīgi tālākai pārstrādei – PET iepakojums, papīrs / kartons, stikla iepakojums, alumīnija un skārda iepakojums.

Atšķiroto atkritumu savākšana tiks veikta šādās dienās sekojošos mikrorajonos:
1) Pirmdiena – Jaunbūves mikrorajons (no 18.Novembra iela līdz Slāvu ielai);
2) Otrdiena – Ruģeļu mikrorajons; Jaunbūves mikrorajons (no 18.Novembra ielas līdz Silikātu ielai; Čerepovas mikrorajons; Gajoka mikrorajons);
3) Trešdiena – Grīvas mikrorajons Lielās ielas rajonā, Liģinišķu mikrorajons; Centra mikrorajons; Dzelzceļnieku ciemata mikrorajons;
4) Ceturtdiena – Grīvas mikrorajons 6.vidusskolas rajonā; Nīderkūnu mikrorajons;
5) Piektdiena – Judovkas mikrorajons; Stropu mikrorajons; Križu mikrorajons; Jauno Stropu mikrorajons;
6) Sestdiena – Vecās Forštadtes mikrorajons; Jaunās Forštadtes mikrorajons; Viduspoguļankas mikrorajons, Viduspoguļankas mikrorajons; Mežciema mikrorajons; Cietokšņa mikrorajons; Vizbuļu mikrorajons.


Informējam, ka maisi ar sašķiroto iepakojumu pretī namīpašumam ir jāatstāj līdz plkst. 7.00 no rīta un šajos maisos ir jāatrodas tikai atšķirotajam iepakojumam. Maisi, kuros tiks konstatēts sadzīves vai cita veida pārstrādei nederīgu atkritumu piejaukums, netiks paņemti.
Vēlamies aicināt Daugavpils pilsētas iedzīvotājus aktīvi izmantot šo bezmaksas iespēju, nododot šķirotos atkritumus un samazinot kopējo nešķiroto atkritumu daudzumu Jūsu mājsaimniecībās.

SIA “AADSO”



 

Konteineru ar tilpumu 1,1 m3, kas paredzēti stikla un cita veida iepakojuma (papīrs, PET, skārds, alumīnijs) savākšanai, izvietojuma vietu kartoshēma Daugavpils pilsētas pašvaldībā.

Lūdzam šajos konteineros izmest TIKAI augstāk minēto atkritumu veidus, kas derīgi tālākai pārstrādei.

Konteinerus apkalpo SIA “AADSO”.


https://www.google.com/maps/d/edit?hl=lv&mid=1jkpwE9DHn5aRg6of7uyZOtcmCcNCKM80&ll=55.94945470184214%2C26.560576725704095&z=11



 

Konteineru (kupolveida “zvaniņi”), kas paredzēti stikla iepakojuma savākšanai, izvietojuma vietu kartoshēma Daugavpils pilsētas pašvaldībā.

Lūdzam šajos konteineros izmest TIKAI stikla iepakojumu (stikla pudeles, burkas).

Konteinerus apkalpo SIA “AADSO”.


https://www.google.com/maps/d/edit?hl=lv&mid=1C6LfiA5Kj2rj8jXeeh9nvZmcjPlJfCso&ll=55.901275044805566%2C26.54853939999998&z=12

 


 

SIA “AADSO” šķiroto atkritumu savākšanas laukumu apsaimniekošana

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”

nodrošina divu šķiroto atkritumu savākšanas laukumu darbību :

1) Liģinišķu ielas rajonā, Daugavpilī;

2) Sadzīves atkritumu poligonā “Cinīši”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā.



Liģinišķu šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darba laiks un pieņemamo atkritumu veidi


 

Poligona “Cinīši” šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darba laiks un pieņemamo atkritumu veidi

 

Papildus informējam, ka šķiroto atkritumu savākšanas laukumos nolietotās riepas drīkst nodot gada laikā vienu komplektu (4 riepas) no vienas automašīnas, uzrādot automobiļa tehnisko pasi.

 


 

“Cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšana un sākotnējā sabiedriskā apspriešana”





Cienījamie Klienti!


Sakarā ar izmaiņām Dabas resursa nodokļu likmē, kura stājas spēkā ar 01.01.2018.

(sk. https://likumi.lv/doc.php?id=124707 Dabas resursa nodokļa likuma 3.pielikums „Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu”)

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, reģ. Nr. 41503029988 informē Jūs, ka

no 2018.gada 01.janvāra :

  1. par 1m3 nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā izmaksas sastādīs EUR 7,58 bez PVN 21%.,  pārējo atkritumu – EUR 9,59 bez PVN 21%.
  2. Atgādinām, ka piegādājot rēķinu pa pastu,  no 01.01.2018. būs jāsedz pasta izdevumi 1,21 eiro. Informējam, ka rēķinu apmaksa skaidrā naudā SIA „AADSO” abonentu nodaļas kasē (Slāvu ielā 6, Daugavpilī) būs bez maksas.
  3. Vēršam uzmanību,  ka maksājumus internetbankā par pakalpojumiem jāveic uz sekojošu bankas kontu, AS „Swedbank”, LV11HABA0551044050235.

Ar cieņu,

SIA „AADSO” administrācija

Kontakttālrunis 65449033, 65449032, mob.29636728, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu




Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām

Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā no 01.01.2018.


Sakarā ar izmaiņām Dabas resursu nodokļa likuma likmē par sadzīves atkritumu (sadzīves atkritumi un ražošanas atkritumi, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus) apglabāšanu, no 01.01.2018. visos Latvijas Republikas sadzīves atkritumu poligonos tiks paaugstināta nodokļu likme par sadzīves atkritumu deponēšanu. Nodokļu likmes izmaiņas paredz, ka par vienu tonnu sadzīves atkritumu apglabāšanu no 01.01.2018. tiks piemēroti 35,00 EUR esošo 25,00 EUR vietā.

Sakarā ar augstāk minētajām Dabas resursu nodokļa likmes izmaiņām, no 01.01.2018. palielināsies sadzīves atkritumu un pārējo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā (tarifu aprēķini norādīti zemāk esošajos attēlos).

Atgādinām, ka sadzīves atkritumu un pārējo atkritumu apsaimniekošanas izmaksu kāpums ir saistīts tikai ar Dabas resursu nodokļa likmes palielinājumu, savukārt visas pārējās izmaksu sastādošās komponentes paliks 2017. gada izcenojumu līmenī.


 



SIA "AADSO" ir saņēmusi balvu par II vietu "Videi draudzīgāko uzņēmumu" konkursā





„PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRISKO APSPRIEŠANU"


SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” informē, ka ir sagatavojusi iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai (atļaujas saņemšana esošai piesārņojošai darbībai). Iesniegums pieņemts Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē 2013. gada 05. februārī.

Piesārņojošās darbības veids: A kategorija (saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu" 1.pielikuma 5.4. punktu: atkritumu poligoni, kuri var uzņemt vairāk nekā 10 tonnas atkritumu dienā vai kuru kopējā ietilpība pārsniedz 25 000 tonnas, izņemot inerto atkritumu poligonus), atkritumu apglabāšana sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” Daugavpils novadā.

Iekārtas operators: SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, Reģ. Nr. 41503029988, adrese: Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV5403.

Piesārņojošas darbības vieta: Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Cinīši”, „Cinīši”, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV 5442.

Ar sagatavoto iesniegumu var iepazīties:

-          Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV-5401, darba dienās: Pirmdienās  no plkst 830 līdz 1800, Otrdienās – Ceturtdienās  no plkst 830 līdz 1700, Piektdienās no plkst 830 līdz 1600, un mājas lapā internetā: adrese www.vvd.gov.lv.

-          SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” birojā, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpilī, LV5403, darba dienās no plkst: 0800 līdz 1700, un mājas lapā internetā: adrese www.aadso.lv.

-          Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV 5401, darba dienās Pirmdienās  no plkst 830 līdz 1800 , Otrdienās – Ceturtdienās   no 800 līdz 1630, Piektdienās  no plkst 800 - 1530.

Sabiedrība priekšlikumus un ieteikumus atļaujas izsniegšanai rakstveidā var iesniegt Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, vai SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpilī, līdz 2013.gada 06. martam (30 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas).

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2013. gada 14. februārī, plkst. 11:00, Daugavpils pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” konferenču zālē, Saules ielā 5A, Daugavpilī.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvaldē, Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401.”