SĪKDATNES POLITIKAZiedošanas (dāvināšanas)  kārtība

SIA “AADSO” kā kapitālsabiedrības  ziedošanas (dāvināšanas)  kārtība ir noteikta likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”.

1. SIA „AADSO” drīkst ziedot (dāvināt), ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

1) dāvinājums (ziedojums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;

2) pastāv iespēja kontrolēt dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanu;

3) attiecīgā kapitālsabiedrība dāvināšanas (ziedošanas) brīdī ir samaksājusi valstij vai pašvaldībai visus nodokļus un darbiniekiem izmaksājusi algas;

4) attiecīgā kapitālsabiedrība iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu.

2. SIA „AADSO” ziedošanai (dāvināšanai) drīkst atvēlēt ne vairāk par 20 procentiem no iepriekšējā pārskata gada peļņas.

3. Ja atsevišķa ziedojuma (dāvinājuma) summa nepārsniedz 1500,- euro, lēmumu par tā piešķiršanu pieņem SIA „AADSO” valde.

4. Ja atsevišķa ziedojuma (dāvinājuma) summa pārsniedz 1500,- euro vai kalendārajā gadā veikto ziedojumu (dāvinājumu) kopsumma vienam ziedojuma (dāvinājuma) saņēmējam pārsniedz 1500,- euro, SIA „AADSO” sagatavo un iesniedz SIA „AADSO” kapitāla daļu turētājam pamatojumu par ziedojuma (dāvinājuma) lietderību un atbilstību likuma  prasībām.

Ziedojumu (dāvinājumu) drīkst piešķirt tikai tad, ja ir saņemta SIA „AADSO” kapitāla daļu turētāja piekrišana.


Ziedošanas (dāvināšanas)  stratēģija:

SIA „AADSO” veic ziedojumus (dāvinājumus) saskaņā ar likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto kārtību.