SĪKDATNES POLITIKA


 

 

 

Pielikums Nr.3

iepirkuma uzaicinājumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

 

Kam:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija”

Pretendents vai kandidāts:

 

Adrese:

 

Datums:

 

Piedāvājam pārdot un piegādāt vieglo apvidus automašīnu uz Pasūtītāja uzaicinājumā norādīto adresi saskaņā ar iepirkuma „Jaunas vieglās apvidus automašīnas iegāde SIA „AADSO” vajadzībām”, identifikācijas Nr.SIA AADSO 2010/01 tehnisko specifikāciju un uzaicinājuma iepirkumā nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

 

Nr.p.k.

 

Automašīnas marka, modelis

 

Cena bez PVN

LVL

 

1.

Automašīna

 

 

PVN    LVL

 

 

Kopā LVL

 

 

 

Piedāvājums ir spēkā 60/sešdesmit/ kalendārās dienas, sākot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma identifikācijas Nr.SIA AADSO 2010/01 un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti. Mēs piekrītam visām tehniskajās specifikācijās un uzaicinājuma iepirkumā „Jaunas vieglās apvidus automašīnas iegāde SIA „AADSO” vajadzībām” identifikācijas Nr. SIA AADSO 2010/01 izvirzītajām prasībām.

 

____________          _______________          ________________

(amats)                    (paraksts)                          (paraksta atšifrējums)

Z.V.