SĪKDATNES POLITIKA


 

 

Pielikums Nr.2

iepirkuma uzaicinājumam

PIETEIKUMS

 

Komersants

_____________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _______________________________

Juridiskā adrese _____________________________________________________________________

 

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. __________________________________

 

tālr.,fakss___________________________ e-pasts____________________________

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Bankas rekvizīti

Bankas nosaukums

 

Konta numurs

 

kods

 

 

___________________________________________________________________

direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām vārds, uzvārds

personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

-   piesakās piedalīties iepirkumā „Jaunas vieglās apvidus automašīnas iegāde SIA „AADSO” vajadzībām”; identifikācijas Nr. SIA AADSO 2010/01;

-   piekrīt visiem uzaicinājuma un tehniskās specifikācijas nosacījumiem;

-   apņemas ievērot un pildīt visus uzaicinājuma un tehniskās specifikācijas prasības;

apliecina, ka:

1) kandidāts vai pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

2) kandidāts vai pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu  nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3) kandidāts vai pretendents nav likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;

4) kandidātam vai pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;

5) kandidāts vai pretendents ir sniedzis patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

 

_______   ____________     _______________                 ________________

(datums)      (amats)                        (paraksts)                   (paraksta atšifrējums)

Z.V.