SĪKDATNES POLITIKA


1. Degvielas iegāde

1.1. “Degvielas iegādes” nolikuma skaidrojums

2. Osmozes infiltrātu tīrītāju iegāde

2.1. “Osmozes infiltrāta tīrītāja piegādes” nolikuma skaidrojums

APSTIPRINĀTS:  

Iepirkuma komisijas  
2010.gada 10.jūnija sēdē  
(protokols Nr.1)

Uzaicinājums iepirkumam

 

Publisko iepirkumu likuma 81.panta noteiktā kartībā

 

“Jaunas vieglās apvidus automašīnas iegāde SIA „AADSO” vajadzībām”,
identifikācijas Nr.SIA AADSO 2010/01


1. Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija, reģ. Nr. 41503029988
Kontaktpersona        Aivars Pudāns
Tālrunis/fakss Nr.65423817, mob.t. Nr. 29525016
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
2. Valsts iepirkuma metode ir iepirkums, kas tiek organizēts saskaņā ar 2006.gada 06.aprīļa LR likumu “Publisko iepirkumu likums” [spēkā ar 01.05.2006.] ar grozījumiem: 08.02.2007. likums [spēkā ar 20.02.2007.]; 16.07.2009. likums [spēkā ar 13.08.2009.]; 13.08.2009. likuma redakcijas [spēkā ar 01.11.2009.]un 81.panta noteiktā kartībā.
3. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.1)
4. Apmaksas nosacījumi: Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildītiem darbiem 5 /piecu/ kalendāro dienu laikā pēc attiecīgās preces nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina piestādīšanas. 
5. Līguma izpildes termiņš: 2 (divas) nedēļas no līguma parakstīšanas dienas.
6. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

6.1.    Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:
6.1.1.    kandidāts vai pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
6.1.2.    kandidāts vai pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
6.1.3.    kandidāts vai pretendents tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;
6.1.4.    kandidātam vai pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;
6.1.5.    kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

7. Pasūtītāja prasības Pretendentiem.

7.1.    Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.
7.2.    Pretendenta darbības joma ir autotransporta tirdzniecība.
7.3.    Pretendents iepriekšējo triju gadu laikā ir veicis iepirkuma priekšmetam līdzīga rakstura piegādes.
7.4.    Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:
7.4.1.    Pretendents var nodrošināt Preces piegādi Pasūtītāja norādītajā laikā, kvalitātē un apjomā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.
7.4.2.    Pretendents spēj piegādāt Preci, kas atbilst LR normatīvajos aktos un standartos noteiktajām kvalitātes prasībām.

8.    Iesniedzamie dokumenti:

8.1.    Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (pielikums Nr.2);
8.2.    Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izdevis Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrs vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/ komercreģistra vai līdzvērtīga komercdarbību reģistrējoša iestāde, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.
8.3.    Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un, kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
8.4.    PVN reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;
8.5.    Pretendenta komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.
8.6.    Ziņas par amatpersonas paraksta tiesībām uzņēmumā (izziņa no LR UR vai LR UR valsts notāra lēmums).
8.7.    Automašīnu ražotāja vai izplatītāja izsniegtā izziņa, vai līguma kopija, par to, ka iepirkuma procedūras  dalībniekam ir autorizētas tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības.
8.8.    Informācija par iepriekšējo 3 /triju/ (2007, 2008, 2009) gadu laikā sniegtajiem piegādes pakalpojumiem, norādot pasūtītāju, līguma priekšmetu, līgumcenu un piegādes darbu izpildes termiņus, attiecīgi piestādot pasūtītāju atsauksmes (vismaz 3 atsauksmes) par to, vai visi piegādes darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.
8.9.    Materiāli, kas raksturo piedāvājumu- automašīnas apraksti, bukleti, fotogrāfijas vai citi vizuālie materiāli, kas atspoguļo automašīnas īpašības, ārējo un iekšējo izskatu.
8.10.    Attiecīgā tehniskā nodrošinājuma apliecinājums.
8.11.    Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.3).

9. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.
10. Piedāvājuma derīguma termiņš: Piedāvājumam jābūt spēkā 60 /sešdesmit/ kalendārās dienas, sākot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
11. Piedāvājums iesniedzams līdz 2010.gada 29.jūnijam plkst.10.00 pēc adreses SIA „AADSO”, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpilī, LV-5403 (durvju kods Nr.2).


Pielikums Nr.1. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.2. Pieteikums

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājums.

 

 

Iepirkuma Nr. SIA AADSO 2010/01

komisijas priekšsēdētājs                                                                                              A.Pudāns